Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach  z a w i a d a m i a o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego na terenie m.in. Gminy Dwikozy.  Pismo w załączeniu do pobrania ->  Zawiadomienie_bobry Projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz mapą przedstawiającą obszar objęty zarządzeniem dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 oraz zamieszczony w serwisie internetowym RDOŚ w

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2015   Na podstawie art.11 ust. 2, oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118/, Uchwały Nr XXIX/172/06 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dwikozy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu

INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że V sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. /tj. poniedziałek/ o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2015-2027. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok. Podjęcie uchwały

O g ł o s z e n i e Wójt Gminy w Dwikozach informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2015 roku w pokoju nr 18 przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury Vat za okres od 1 sierpnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku. Tel. 831 – 14 – 71 wew. 34 W załączeniu treść ogłoszenia -> Akcyza   

Wspieranie przez WordPress