Z A W I A D O M I E N I E !!! OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY OD WŁAŚCICIELI GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: – STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ WYNOSI 20 ZŁ OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC - STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ WYNOSI 30 ZŁ OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC Właściciele gospodarstw wieloosobowych otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zmiana stawki opłaty nie wymaga konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komunikat na temat przekroczenia oraz ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku. W listopadzie b.r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm. Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, tj. za okres 01.11.2014-31.10.2015r.    Analizowane dane z 2015 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych, ostatecznie zweryfikowane zostaną do 31 marca 2016r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne

INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XIII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. /tj. piątek/ o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Wnioski z posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwały

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu informuje o  planach kwartalnych zajęć grupowych, planowanych do realizacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu w pierwszym   kwartale 2016r. tj.:  1.      Wykaz grupowych porad zawodowych planowanych w pierwszym   kwartale 2016r. – załącznik 1, 2.      Wykaz grupowych informacji zawodowych planowanych w pierwszym   kwartale 2016r.- załącznik 2.  Plany kwartalne zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza 34 oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce Formy aktywizacji podmenu Porady grupowe

Wspieranie przez WordPress