I N F O R M A C J A
Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że II sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. /tj. środa/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Przedstawienie propozycji składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy w Dwikozach.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dwikozy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy.
  9. Sprawy różne i zapytania radnych.
  10. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Maria Łukasiewicz