I N F O R M A C J A
Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że IV sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. /tj. piątek/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzenia Komisji Planowania, Finansów i Budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Maria Łukasiewicz