Gmina Dwikozy zrealizuje projekt: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”. Koszt całkowity przedsięwzięcia to: ok. 6 000 000 PLN. Dofinansowanie: ok. 4 200 000 PLN. W ramach projektu przewidziano: zagospodarowanie Parku „Zieleniec”, zagospodarowanie centrum miejscowości m.in. budowa ściany wodnej, terenu rekreacyjnego, budowa kanalizacji burzowej, wykonanie parkingów na terenie po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach , wykonanie oświetlenia na ul. Mostowej, poprawę funkcjonalności ul. Słonecznej i Spacerowej, wykonanie ciągu pieszo–jezdnego łączącego zabudowania mieszkaniowe, bez bezpośredniego dostępu do ul. Górnej, wykonanie przejścia pieszego pomiędzy ulicami Górną i Rzeczną, rozbudowę obiektu przy ul. Sportowej, rozbudowę zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej, przebudowę budynku Szkoły Podstawowej na Dzienny Dom Pobytu. Okres realizacji: 1.04.2018 r. – 31.12. 2020 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas i Wójt Gminy Dwikozy – Marek Łukaszek podpisali pre- umowę dotyczącą Rewitalizacji w dniu 26 czerwca podczas Sesji Rady Gminy w Urzędzie Gminy Dwikozy.

Poniżej zamieszczamy plik z prezentacją dotyczącą Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Gminy Dwikozy:

Prezentacja zadań.pdf