W ramach podziału środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub na ich usuwanie Gmina Dwikozy reprezentowana przez Pana Marka Łukaszka - Wójta gminy Dwikozy otrzymała promesy z rezerwy celowej budżetu państwa od Pana Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu na dofinansowanie w 2019 r., zadań inwestycyjnych pn.:

   1. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozja w ciągu drogi gminnej dojazdowej dz. Nr ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary - tzw. ,, Charule" w km od 0+150 km do km 0+800.

   2. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej dz. ewid. 144, 157 do gospodarstw i użytków rolnych 

Góry Wysokie (wąwóz) w km od 0+000 do km 0+750.

3. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 268, 527, 528 Rzeczyca Mokra- Gierlachów 

w km 0+000 do km 0+870.

4. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1, 28 Dwikozy od ul. Nadwiślańskiej w km 0+000 do km 1+000.

5. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 529 Gierlachów Dalszy kierunek ul. Pogodna 

w km 0+000 do km 0+390.

6. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 493, 496, 494 Winiary kierunek Kolonia Kogutki w km 0+000 do km 0+870.

7. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 949, 146, 150 Czermin - Winiarki w km 0+000 

do km 1+340.

     Wysokość dotacji wynosić będzie 2.294.000, 00 zł.