W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Gminy Dwikozy realizowane jest zadanie pn.” Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupczy”. Beneficjentem operacji jest Ochotnicza Straż Pożarna w Słupczy. Wartość zadania wynosi 392,578,54 zł z czego kwota 239 151,00 zł została pozyskana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, natomiast pozostała kwota w wysokości 153,427,54 pochodzi ze środków budżetu Gminy Dwikozy. Wykonawcą robót jest firma Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kopeć - Gorzyce ul. Sandomierska 32. W ramach zadania zostanie wykonana część socjalno- sanitarna i pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 101,11 m2, ciągi pieszo-jezdne oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.