Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dwikozach

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Dwikozach, 27-620 Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 (dalej: ZGK) telefon: (15) 83 11 814

2) ZGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – p. Kamil Krasoń, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@dwikozy.gmina.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zadań wynikających ze statutu ZGK zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZGK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wyko­na­nia umowy. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez ZGK. Po tym okre­sie Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- Urząd Gminy Dwikozy,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz ZGK,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz ZGK usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ZGK w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ZGK jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

tel. (15) 831-18-14

e-mail : zgkdwikozy@interia.eu

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat:

77 9429 0004 2001 0030 1006 0001

BS Sandomierz oddział Dwikozy

ul. Spółdzielcza 3A, 27-620 DwikozyPrezes Zarządu

Dorota Kula  nr wew. 47WYKAZ SŁUŻBOWYCH TELEFONÓW

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.w Dwikozach

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

  • Szklennik Arkadiusz – kierownik d.s. wodociągów i kanalizacji - 500 062 658
  • Marzec Dariusz - 500 062 659
  • Kubala Mirosław - 519 693 641
  • Wieczorek Wiesław - 505 330 758
  • Oczyszczalnia ścieków Dwikozy - 505 330 783 ( całodobowo )
  • Biuro ZGK Sp. z o.o.- (15) 8311814 ( od poniedziałku do piątku) w godz. 07 00- 15 00

DZIAŁ TRANSPORTU  I UTRZYMANIA DRÓG

  • Ożóg Artur - 505 164 014
  • Polak Antoni - 500 348 786
  • Ferens Andrzej - 500 348 787