I N F O R M A C J A
Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że V sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. /tj. środa/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2019r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok.
 11. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Maria Łukasiewicz


PROJEKTY UCHWAŁ