I N F O R M A C J A
Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XL sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. /tj. środa/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Gminy w Dwikozach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dwikozy na 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Dwikozach..
  7. Sprawy różne i zapytania radnych.
  8. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kozieł