I N F O R M A C J A
Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XXXVIII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. /tj. wtorek/ o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Gminy w Dwikozach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dwikozy na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dwikozy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dwikozy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dwikozy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dwikozy”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 15. Podpisanie pre-umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego dot. zadania „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy”.
 16. Zakończenie obrad sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kozieł