Gmina Dwikozy w ramach Umowy dotacyjnej pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach reprezentowanym przez: Panią Agatę Wojtyszek – Wojewodę Świętokrzyskiego a Gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy zrealizowała zadanie inwestycyjne ze środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub na ich usuwanie na łączną kwotę
131.312,34 zł brutto pn.„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 801, 826 Szczytniki – Dwikozy od km 0+640 do km 1+180