Gmina Dwikozy leży we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w skład powiatu sandomierskiego. Od północy graniczy z gminami Zawichost i Ożarów, od zachodu z Wilczycami i Obrazowem, od południa z Sandomierzem, natomiast od wschodu naturalną granicę z województwem Podkarpackim stanowi rzeka Wisła.

Gęstość zaludnienia gminy, porównywalna ze średnią gęstością zaludnienia województwa — 113,2 os./km 2 wynosi 111,5 osób/km2 powierzchni ogólnej jest natomiast niższa od średniej gęstości zaludnienia powiatu (127,6 os./km 2 ).

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Gmina Dwikozy obejmuje fragmenty mezoregionów: Wyżyny Sandomierskiej i Niziny Nadwiślańskiej. Na obszarze gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody — „Góry Pieprzowe” o powierzchni 18,01 ha.

Ogólna powierzchnia lasów wynosi 5,9% ogólnej powierzchni gminy — kształtuje się znacznie poniżej średniej wojewódzkiej (średnia lesistość województwa — 26,9%). Zadrzewienia i zakrzewienia towarzyszą głównie dolinom rzecznym.

Główną arterią komunikacyjną przebiegającą przez teren gminy jest droga wojewódzka 777. Wzdłuż zachodniej granicy gminy przebiega również droga krajowa 79.

Przez teren Gminy Dwikozy przebiega linia kolejowa, normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana Łódź — Dęblin.


Podstawowe dane o gminie:


  • powierzchnia 85 km 2,
  • liczba mieszkańców ogółem 8915 - stan na dzień 31.12.2015 r.
  • liczba sołectw 24: Dwikozy, Bożydar, Buczek, Czermin, Nowy Garbów, Stary Garbów, Gałkowice, Gierlachów, Góry Wysokie, Kamień Łukawski, Nowy Kamień, Nowe Kichary, Stare Kichary, Kolonia Gałkowice, Mściów, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha,Słupcza, Szczytniki, Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska, Jaroszówka
  • gęstość zaludnienia 111,5 osób/km 2 powierzchni ogółem


Użytkowanie ziemi:

  • użytki rolne stanowią 89,1% powierzchni ogólnej,
  • grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia — 5,7% powierzchni ogólnej,
  • grunty zabudowane i zurbanizowane — 2,8% powierzchni ogólnej,
  • grunty pod wodami — 2,4% powierzchni ogólnej.