W roku bieżącym Powiat Sandomierski otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego dotacje celową na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz zagospodarowanie
i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku gazów i pyłów przemysłowych oraz
w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów,
w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Podania w zakresie przedmiotowej pomocy należy składać do Starosty Sandomierskiego po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwego wójta, burmistrza. Środki dotacji mogą być wykorzystane w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w wersji do pobrania poniżej

DX-2500N_20210716_113838.pdf