Gmina Dwikozy reprezentowana przez Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy dokonała odbioru końcowego zadania ze środków własnych oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą:


Remont drogi gminnej Nr 320052T Gierlachów – Mściów (Podgaje) od km 0+010 do km 0+770 w msc. Gierlachów ”;


Dofinansowanie z budżetu państwa: 237.714,00 zł

Udział własny Gminy Dwikozy: 59.429,14 zł

Całkowita wartość realizacji zadania : 297.143,14 zł