Zamieszczamy poniżej informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

 


KR.ZUZ.4.4210.198.2020.ES                                                           Sandomierz, 22.02.2021 r.       INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek T.B. Fruit Polska Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą przy ul. Sandomierska 109; 27-620 Dwikozy; postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. usługi wodne, zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawo wodne tj. wprowadzanie ścieków do wód tj. rzeki Opatówka;
  2. wykonanie wylotu, zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawo wodne;
  3. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne tj. wykonanie kanalizacji deszczowej na działce ewidencyjnej o nr 1099 obręb 0004 Dwikozy, gm. Dwikozy, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie.


Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr 1063, 1099 i 1114/16 obręb 0004 Dwikozy, gm. Dwikozy, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie.


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 7 00-1500), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


                                                                                  Dariusz Gorzkiewicz

                                              Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

                                           /podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/Otrzymują (ZPO, Poczta Polska):

  1. Gmina w Dwikozach – celem ogłoszenia
  2. 2 x Aa.+ BIP – celem ogłoszenia