W ramach projektu   Kompleksowa  rewitalizacji centrum  gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru , wyłoniono wykonawcę  w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni mieszkaniowej w Dwikozach – wartość zadania 4,14 mln PLN. Zadanie polegające na : wykonaniu parkingów i ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowych z wylotem do rzeki Opatówka, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków sanitarnych, przebudowę sieci wodociągowej i oświetleniowej.