źródło: www.zawisza-czarny.pl


Gminny Ośrodek Kultury mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dwikozach przy ul. Spółdzielczej 15.


Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach jest gminną instytucją kultury.
Działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej /tekst jedn/. Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721

z późniejszymi zmianami/,

2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami/,

3) postanowień Statutu.

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie

potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i

upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i

amatorskiej.

Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz rozwoju folkloru i sztuki ludowej,

c) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,

d) propagowanie indywidualnej aktywności kulturalnej,

e) organizowanie imprez kulturalnych,

f) prowadzenie sekcji i zespołów zainteresowań,

g) organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów,

h) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjno-sportowych,

i) współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, bibliotekami

oraz organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i

zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy.

Dane Kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
(15) 83 11 815

e-mail: gok@dwikozy.gmina.pl

www:http://gok.dwikozy.gmina.pl/