W dniu 01.04.2021 roku dokonano pierwszego odbioru częściowego obejmującego roboty ziemne pod budowę amfiteatru w ramach zadania: „Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji” w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy powinno nastąpić do dnia 30.11.2022 roku.

W odbiorze udział wzięli : Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy, Mariola Żmuda- Z-ca Wójta Gminy Dwikozy oraz przedstawiciele firmy KA-RO sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie - wykonawcy robót.