W dniu 23.12.2020 r. Gmina Dwikozy reprezentowana przez Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy dokonała odbioru końcowego zadania pn .: „Remont drogi gminnej dz. ewid. 817/6 w miejscowości Nowy Kamień” na kwotę 54.466,41 zł brutto. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły w całości z budżetu Gminy Dwikozy.

Zakres prac obejmował roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 225,8 m 2 wraz z ułożeniem krawężników betonowych na ławie betonowej.