W ramach porozumienia międzysamorządowego pomiędzy Gminą Dwikozy reprezentowaną przez Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy, a Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Marcina Piwnika – Starostę Sandomierskiego w dniu 14.12.2020 r. został dokonany odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0754T Słupcza – Szczytniki – Bożydar – Dwikozy w miejscowości Dwikozy od km 5+883 do km 6+140” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 942.165,73 zł brutto.

W uroczystym odbiorze wzięli udział: Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz oraz poseł RP Pan Marek Kwitek.

Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki brukowej, odwodnienia oraz kanału technologicznego w ciągu wyżej wymienionej drogi.