W dniu 10.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy" w miejscowości Słupcza.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp.k. z siedzibą w Staszowie .

Całkowity koszt zadania wyniósł 844 999,19 zł. , w tym udział Gminy Dwikozy wyniósł 425 000,00 zł.

Zakres robót polegał na:

- poszerzeniu jezdni drogi dwupasowej o nawierzchni bitumicznej do szerokości 7,0 m oraz jej wzmocnieniu od km 7+855,00 do km 8+090,00,

-budowie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 1,25 m,

- budowie nawierzchni chodnika o szer. 2,0 m, oraz zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm,

-budowie zatok autobusowych o szer. 3,0 m o nawierzchni z kostki granitowej gr. 16 cm,

-wycince kolidujących drzew i krzaków,

-budowie elementów odwodnienia (rów kryty DN500, studzienki ściekowe śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem krawężnikowo-ulicznym kl. D-400, typ ciężki, przykanaliki z rur PP SN 8 średnicy 200 mm.

W odbiorze w/w zadania wzięli udział:

Dariusz Adamek- Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach,

Maciej Grzeszczak - Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej ŚZDW w Kielcach,

Piotr Radomski - Kierownik RDW Staszów,

Andrzej Kraiński- Naczelnik Wydziału Realizacji ŚZDW w Kielcach,

Krzysztof Mróz - Kierownik OD Ćmielów,

Marek Łukaszek -Wójt Gminy Dwikozy,

Monika Mochul - Sekretarz Gminy Dwikozy,

Marcin Boroń- Przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,

Krzysztof Gwóźdź- Inspektor Nadzoru ŚZDW w Kielcach,

Jakub Stępczyński- Kierownik Budowy "Dylmex-Inwestycje"