Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020


 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na

 Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020


Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 3 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)


Wniosek wraz biznesplanem i z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej.

Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wszystkie dokumenty powinny być spięte w segregator.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Przyjęcie wniosku potwierdzone będzie na specjalnym druku zawierającym datę złożenia wniosku, dane Wnioskodawcy oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć  na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej LGD ZS  http://www.lgd-sandomierz.eu