OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 19a ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2020 poz.1057 ), Wójt Gminy Dwikozy podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 05.10.2020 r. wpłynęła do tut. Urzędu oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a cytowanej ustawy przez Stowarzyszenie „Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa” pn. Wzniesienie popiersia gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
Uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie do 14.10.2020 do godz. 10:00 na adres e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.