W dniu 30.03.2021 roku zostało ogłoszone zamówienie na zadanie: „Przebudowa infrastruktury w zakresie odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej (tzw. „Pasternik”), udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w ramach kompleksowej rewitalizacji centrum Gminy Dwikozy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Górnej do ul. Ogrodowej (I etap) oraz remont nawierzchni ul. Ogrodowej”.

Otwarcie ofert przetargowych planowane jest wstępnie na dzień 15 kwietnia 2021 roku.

Szacunkowa wartość zadania to 1.560.994,81 zł. brutto.