6 września 2021 roku w sandomierskim Ratuszu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia miedzy Gminami Sandomierz- Obrazów- Wilczyce- Samborzec- Dwikozy, zacieśniając tym samym współprace w obszarze  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Sandomierz”

Samorząd Gminy Dwikozy uznając, że współpraca regionalna jest nieodzownym czynnikiem efektywnego kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnych, a jednocześnie mając na celu jak najlepsze wykorzystanie endogenicznych własnych potencjałów zawarł z gminami: Sandomierz, Obrazów, Samborzec, Wilczyce porozumienie międzygminne  w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030.

Opracowany dokument umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne w ramach instrumentów terytorialnych z perspektywy 2021-2027.

Celem ponadlokalnej strategii rozwoju będzie umożliwienie gminom powiązanym ze sobą funkcjonalnie wspólnego planowania działań rozwojowych. Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną, gospodarczą i przestrzenną MOF Sandomierz, umożliwi skuteczną realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w formule współpracy partnerskiej.

Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym, będzie podlegać konsultacjom społecznym i innym uzgodnieniom wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zostanie przedłożona radom gmin do uchwalenia.

W imieniu Gminy Dwikozy porozumienie podpisał Wójt Marek Łukaszek


źródło STV.PL-Sandomierz