Plany, Programy, Strategie

1. Gmina Dwikozy przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 – 2022. Jest to dokument, którego wykonanie zakłada pobudzenie aktywności lokalnej społeczności na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gminy , poprzez realizację zdefiniowanych w nim przedsięwzięć społeczno - gospodarczych.  Posiadanie dokumentu zwiększa szanse Gminy na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturalnego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2015 – 22 planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. W szczególny sposób do wzięcia udziału w nich zaproszeni są mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Dwikozy.

2. Trwa Opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dwikozy. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

  • - termomodernizacje budynków
  • - wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
  • - działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

Zakres działań obejmuje całość obszaru geograficznego gminy
Plan koncentruje się na  działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na  poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).  Czyli koncentruje się na wszystkich działaniach mających na celu zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym  pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla. W realizację planu są zaangażowane podmioty będące producentami i/lub odbiorcami energii ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym. Ponadto plan obejmuje obszary, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

3. Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup średniego samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej o wydajności 2000 l/min dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupczy . Gmina Dwikozy złożyła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie skutków katastrof na terenie Gminy Dwikozy poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego oraz zakup pompy dla OSP w Słupczy. Wartość projektu 844.456,50 zł. Wniosek pozostaje w trakcie weryfikacji.

4. Gmina Dwikozy opracowała Strategię rozwoju gminy na lata 2015 – 2022


Projekty w trakcie opracowywania:

 

1. Trwa postępowanie administracyjne- uzyskiwanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza. Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej świetlicy o pomieszczenie gospodarcze, sale spotkań oraz przynależną infrastrukturę.

2. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gierlachowie o infrastrukturę dydaktyczno – sportową”. Przedmiotem zamówienia jest usługa. Prace polegać będą na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. W związku z realizacją tego zadania planowane jest aplikowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 działanie: 7.4.

3. Przystąpiliśmy do opracowywania dokumentacji technicznej na budowę studni głębinowych na terenie Gminy Dwikozy. Planowany koszt budowy studni 252.000,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami oraz przedmiarami robót na zadanie: „Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy Publicznym Gimnazjum w Dwikozach” - w związku z planowaną budową siłowni zewnętrznej w Dwikozach zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

5. Trwa postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania : Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski.

6. W związku z planowanym remontem Sali Ślubów w Urzędzie Gminy w Dwikozach podpisano umowę z firmą MKD STUDIO Monika Królewicz – Dudzic z Sandomierza w sprawie wykonania projektu aranżacji wnętrz. W ramach zawartej umowy sporządzone zostaną dwie koncepcje pomieszczenia sali ślubów obejmujące kompletną aranżacje wnętrza Sali Ślubów.

7. Gmina Dwikozy na mocy porozumienia udzieli pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego - opracuje dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy na odcinku od km 4 + 200 do km 5 + 400 i od km 6 + 600 do km 12 + 000.

 

Inwestycje w trakcie realizacji:

 

1. W dniu 8 czerwca 2016 roku została podpisana umowa z wykonawcą na zadanie:Remont drogi gminnej 320012 T Dwikozy – Słupcza w km 0 + 000 do km 1 + 650

Remont drogi gminnej Winiarki – Winiarki nr ewid. 135 w km 0 + 230 do km 0 + 890

Termin wykonania zadania wyznaczony jest na dzień 29.07.2016. Wartość umowy 254.292.41. Inwestycja współfinansowana jest ze środków MSW przeznaczonych „Odbudowę dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych”.

 

2. Podpisaliśmy umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem PROW 2014-2020 dla zadań:

1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057 T w miejscowości Kamień Łukawski, 0,41 km

3. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160, 0,412 km.

Realizacja zaplanowana jest na rok 2017.

4. Gmina Dwikozy podpisała umowę na odbiór azbestu. Firmą która będzie realizowała odbiór i utylizację azbestu z obiektów położonych na terenie gminy jest P.H.U.P EURO GAZ z Zagórska.

 

Projekty zrealizowane

 

1. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – utworzenie inkubatora przetwórczego kuchennego w Dwikozach”. Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Gminą Dwikozy oraz Województwem Świętokrzyskim. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania produktów lokalnych przez gospodarstwa rolne. W ramach projektu wybudowano budynek użyteczności publicznej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie, elektryczną, gazową, wentylacyjna oraz fotowoltaiczną. Cele szczegółowe zadania jest:

  • umożliwienie sprzedaży produktów lokalnych, w tym ekologicznych, wytwarzanych przez rolników i przetwórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji
  • wzbogacenie/poszerzenie oferty lokalnych produktów w punktach sprzedaży, w tym oferowanie turystom i mieszkańcom lokalnych przetworów i wyrobów garmażeryjnych, rozwój rynku produktów lokalnych, dobrej, zdrowej i tradycyjnej żywności

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrantem przeciwpożarowym na działkach nr ewid. 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 49/1, 40/2 i 807 położonych w miejscowości Nowy Kamień. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 343 m -koszt 62 984,68 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mściów -zadanie polegało na utwardzeniu dróg gminnych transportu rolnego w miejscowości Mściów mieszanką kamienną.

 

4. Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w miejscowości Rzeczyca Mokra w roku 2016. W ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego dokonano utwardzenia drogi dojazdowej do altany. Prace polegały na wykonaniu korytowania, położenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, położenie krawężników oraz ułożenie kostki betonowej.

5. Remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szczytnikach - w związku z koniecznością usprawnienia działania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przeprowadzono częściowy remont sieci polegający na wymianie rur.

Remonty w budynkach użyteczności publicznej:

1. Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mściowie.Inwestycja stanowi II etap remontu centralnego ogrzewania w szkole i jest to kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Prace polegały na demontażu starej i nieszczelnej instalacji oraz montaż nowych rur oraz grzejników na parterze budynku szkoły. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami sanepidu wymieniono wykładzinę PCV w dwóch salach lekcyjnych. Łączny koszt przeprowadzonych prac wyniósł33 199, 56 zł.

2. Wykonanie schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie – w ramach zadania wykonano schody wejściowe do budynku szkoły z kostki granitowej, koszt inwestycji 7.000,00 zł.

3. Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Winiarach. Zakres prac remontowych polegał na malowaniu ścian oraz cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg oraz lamperii. Roboty remontowe wykonała Firma Usługi Stolarskie Robert Przywara z miejscowości Malinie. Łączny koszt wyniósł 16.000,00 zł.