Zaproszenie do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectw: Dwikozy, Gierlachów i Winiary. Sołectwa te zostały wyłonione w wyniku Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych
(1 etap konsultacji społecznych).

Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 30 września 2016 r.

Fiszki można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Dwikozach adres: ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy lub przesyłać e-mailem do Pani Renaty Kraska – Urząd Gminy w Dwikozach e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl lub Pana Rafała Graczkowskiego – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023”.

Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego znajduje się w wersji do pobrania w poniższym pliku

  FISZKA PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNEGO.doc


PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


ZAPROSZENIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DIAGNOZĄ CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą zjawisk kryzysowych stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 15 sierpnia 2016 r.

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Dwikozach adres:                   ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy 

lub przesyłać e-mailem: Renata Kraska – Urząd Gminy w Dwikozach

e-mail:   renatakraska@dwikozy.gmina.pl       

lub Rafał Graczkowski – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.          

e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania Diagnozę zjawisk kryzysowych stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 oraz formularz uwag do Diagnozy

DIAGNOZA PR DWIKOZY RG 22.07.2016.pdf

DIAGNOZA FORMULARZ UWAG-1.doc                Z A P R O S Z E N I E

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk dla których ważny jest rozwój Gminy Dwikozy. W związku z powyższym zapraszam chętnych przedstawicieli reprezentujących:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa,
  • mieszkańców,
  • innych interesariuszy.

do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego w terminie do dnia 15 lipca 2016r.

Wypełnione zgłoszenia należy składać na sekretariacie Urzędu Gminy Dwikozy wg wzorów znajdujących się w wersji do pobrania w zakładce Komunikaty lub w zakładce Druki do pobrania.

W przypadku pytań/wątpliwości osobą do kontaktu jest:

Renata Kraska tel.  (15) 831 14 71, e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl


                                                                   Marek Łukaszek

                                                                Wójt Gminy Dwikozy


Program Rewitalizacji dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Dwikozy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „ Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje trzy etapy:

1 podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Programu (co nastąpiło 29.04.2016r. – uchwała nr XVII/93/2016),

2 wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,

3 opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji.

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona na stronie internetowej Gminy Dwikozy zakłada „Program Rewitalizacji Gminy Dwikozy 2016-2023”, gdzie będą zamieszczane wszelkie dokumenty, dane oraz powołany zostanie Zespół ds. rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Komitet rewitalizacyjny w skład, którego wejdą interesariusze rewitalizacji: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu będzie m.in.:

  • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
  • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji,
  • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
  • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.
Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców, a także organizacje

pozarządowe/przedsiębiorców do zgłaszania swoich przedstawicieli

chętnych do pracy w Komitecie ds. rewitalizacji. Ogłoszenie w tej

sprawie będzie opublikowane na stronie internetowej Gminy w zakładce

„Program Rewitalizacji Gminy Dwikozy 2016-2023”. Gmina Dwikozy ubiega

się obecnie o dotację na sfinansowania opracowania Programu

Rewitalizacji w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.