Z A P R O S Z E N I E

W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 , zapraszam na konferencję podsumowującą projekt , która odbędzie się w dniu 19.12.2016r. (poniedziałek), godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.

Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023” umożliwi efektywne pozyskiwanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wybrane projekty w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich”.

Celem głównym Programu Rewitalizacji jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów gminy, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne, ekonomiczne oraz ulega degradacji stan i zagospodarowanie przestrzeni. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w aspekcie rozwoju gospodarczego, społecznego, a także infrastrukturalno – przestrzennego.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki oświaty, kultury, instytucje pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych do czynnego udziału w konferencji. Celem spotkania jest podsumowanie procesu rewitalizacji i prezentacja Programu Rewitalizacji połączona z dyskusją.


Osoba do kontaktu:

Renata Kraska, tel. 15 831 14 71, e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl


Program konferencji:

14:00-14:15

Rejestracja uczestników.

14:15-14:20

Powitanie gości – Marek Łukaszek, Wójt Gminy Dwikozy

14:20-14:30

Informacja na temat realizowanego projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Dwikozy” – Monika Mochul, Urząd Gminy Dwikozy

14:30-15:30

Prezentacja „Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023” – Rafał Graczkowski, firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.

15:30-15:45

Dyskusja.

ok. 15:45

Poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy

Plakat do pobrania poniżej:

PLAKAT DWIKOZY 19.12.2016.doc