Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania
i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Poddziałanie  9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie pn. „Nowe możliwości – aktywizacja osób z gminy Dwikozy” w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Projekt ten ma na celu wsparcie z zakresu aktywnej integracji 16 osób (12 kobiet i 4 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Dwikozy. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie szans na zatrudnienie przy wykorzystaniu form aktywnej integracji, takich jak kontrakty socjalne, doradztwo zawodowe i poradnictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe, wsparcie psychologiczne i doradztwo prawno-socjalne. Zaplanowane w projekcie wsparcie i wynikające z niego działania przyczynią się do zwiększenia integracji społeczno-zawodowej uczestników a także zwiększą ich szanse na zatrudnienie. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 486 106,64zł.