W ramach Umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Dwikozy reprezentowaną przez Wójta Gminy Dwikozy realizuje zadanie inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg ze środków własnych oraz zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn.„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra od km 0+000 do km 0+310 na dz. ewid. 150”. Łączna kwota zadania wynosi 48.659,72 zł brutto , dofinansowanie wynosi 23.400,00 zł.