Wójt Gminy Dwikozy informuje, że mieszkańcy Gminy Dwikozy mogą nieodpłatnie wypożyczyć pulsoksymetr.


Pulsoksymetry dostępne są:

  • u wszystkich Sołtysów z terenu Gminy Dwikozy,
  • w Kołach Gospodyń Wiejskich,
  • w Stowarzyszeniu „Klub Seniora” w Nowym Kamieniu,
  • w Stowarzyszeniu „Aktywni dla Słupczy” w Słupczy,
  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach.


Gmina Dwikozy otrzymała 50 szt. pulsoksymetrów w ramach projektu pn. ,,Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.