Kontakt:

e-mail: rada@dwikozy.gmina.pl

telefon: ( 15) 831-14-71 wew.51

NOWY KANAŁ Z SESJAMI RADY GMINY

Stary kanał z sesjami Rady Gminy w Dwikozach

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w utrwalanych i transmitowanych sesjach Rady Gminy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. "RODO"), informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dwikozy reprezentowana przez Wójta Gminy Dwikozy.

Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: monika.kraszula@dwikozy.gmina.pl,    nr. tel.: (15) 831-14-71 wew. 49:

  • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie: RODO - art. 6 ust. 1 lit „c” - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wynikającego z:

- art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z powyższym nie jest wymagana Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej jednostki.
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, przy czym podstawą ograniczenia jawności obrad sesji może być tylko przepis rangi ustawowej, stąd osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią głosu.
  • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolneIMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

FUNKCJA

1.

Maria ŁUKASIEWICZ

  Przewodnicząca Rady Gminy

2.

Adam BUREK 

  W-ce Przewodniczący Rady Gminy

3.

Dariusz BINEK

  W-ce Przewodniczący Rady Gminy

4.

Mirosław DZIAREK

  Radny

5.

Karol SADOK

  Radny

6.

Andrzej SZLACHCIŃSKI

  Radny

7.

Barbara Anna ZDYB

  Radna

8.

Maria ŚLEDŹ

  Radna

9.

Andrzej FERENS

  Radny

10.

Marcin BURKOWSKI

  Radny

11.

Piotr CYBURT

  Radny

12.

Waldemar KOCEL

  Radny

13.

Piotr SOCHA

  Radny

14.

Grzegorz BASAK

  Radny

15. Bernardeta MOTYKA   Radna