„Wójt Gminy Dwikozy informuje, że Gmina Dwikozy otrzymała dotację w kwocie do 35 637,08 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i 08/100) stanowiącej 100,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Realizacja programu usuwania azbestu w 2020 roku w Gminie Dwikozy

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚiGW w Kielcach – 17 818,54 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie – 17 818,54 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.