Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Struktura organizacyjna

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych oraz 314 Biur Powiatowych

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Zakres działania

ARiMR w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa na lata 2014-2020 jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowanej z następujących funduszy unijnych:

Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), w ramach którego Agencja realizuje instrumenty pomocy z I filara WPR: płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynków owoców i warzyw.

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego finansowane są wszystkie działania dotyczące rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa, przetwórstwa żywności i obszarów wiejskich(II filar WPR).

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), w ramach którego wspierane są przedsięwzięcia na rzecz tworzenia zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury, społecznego rozwoju terytorialnego obszarów rybackich.

ARiMR podejmuje również działania w ramach pomocy krajowej, gdzie wparcie finansowe pochodzi ze środków budżetu państwa - w szczególności są to dopłaty do kredytów preferencyjnych, inwestycyjnych i klęskowych. Jest instytucją prowadzącą rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (System IRZ) oraz system identyfikacji działek rolnych (LPIS).

Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33

02 - 822 Warszawa.

Prosimy o kierowanie korespondencji na adres siedziby Centrali ARiMR:

ul. Poleczki 33

02-822 Warszawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z odpowiednimi departamentami merytorycznymi. Ich wykaz wraz z telefonami można znaleźć na naszej stronie internetowej (otwórz).

Pytania można także zadawać dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii, która czynna jest 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21:

800 38 00 84

Pytania można także kierować do ARiMR za pośrednictwem faksu lub e-maila.

Fax: 22 318 53 30

http://www.arimr.gov.pl/

Adres e-mail:

info@arimr.gov.pl

Kontakt dla dziennikarzy:

rzecznik@arimr.gov.pl

Centrala, oddziały regionalne oraz biura powiatowe ARiMR pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach

ul. Warszawska 430

25-414 Kielce

tel. 41 349 09 00

Biuro Powiatowe ARiMR w Sandomierzu

ul. Mokoszyńska 8

27-600 Sandomierz

tel .15 833 37 94