Rachmistrze spisowi - organizacja i nabór kandydatów
  • Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom, a więc mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (pożądane byłoby, aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych) oraz posiadać zdolność obsługi komputera.

  • Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w ust. 1-3, kandydaci na rachmistrzów będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi podczas rekrutacji na stanowisko pracy, tzn. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

  • Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa. Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze, instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

  • Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu.

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH