Obowiązek opracowania "Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym , wynika z zapisów          "Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku.

W celu realizacji tego zadania opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dwikozy na lata 2008 -2032”. Dokument ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie Gminy Dwikozy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje możliwości pozyskania środków finansowych, niezbędnych do jego realizacji.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dwikozy w wersji do pobrania znajduje się w pliku poniżej                                 

PRO_azbest_DW.pdf