Formularz zgłoszeniowy  Komitet Rewitalizacyjny - Osoby fizyczne

Formularz zgłoszeniowy - osoby fizyczne.pdf


Formularz zgłoszeniowy  Komitet Rewitalizacyjny - Organizacje pozarządowe / Przedsiębiorcy

Formularz zgłoszeniowy - organizacje pozarządowe _ przedsiębiorcy.pdf


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wniosek - zwrot podatku akcyzowego.pdf
Wniosek - zwrot podatku akcyzowego.doc

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedazy napojów alkoholowych za 2020.docx


Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek - zezwolenie jednorazowe sprzedaż alkoholu.pdf


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek_detal_sprzedaz.doc


Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

CEIDG-1_2018-05-25(1).pdf


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu.pdf


Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

 Wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych.pdf


Wniosek o usytuowanie ogrodzenia działki od strony drogi gminnej

Wniosek o usytuowanie ogrodzenia.pdf


Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami

-wniosek-o-umieszczenie-przyłącza infrastruktury_technicznej.doc


Wniosek o wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

wniosek-na-zajecie-pasa-drogowego-.doc


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

9_dekla_nier_niezmieszkae_.pdf


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

2_dekla_zamieszkae_.pdf


Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -Spółdzielnie mieszkaniowe, Wspólnoty

5_dekla_zamieszkae_.pdf


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

wniosek_dod_miesz.pdf


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

wniosek_war_zab.pdf