GMINA DWIKOZYKOMUNIKATY

 

http://www.dwikozy.gmina.pl/samorzad-i-jednostki-organizacyjne/sprawy-obywatelskie

czytaj więcej |
 

Informacje dla podróżujących. Jeśli przygotowujesz się do podroży lub poza granicami Polski znajdziesz się w trudnej czy nowej sytuacji, na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/ znajdziesz porady, które mogą ci pomóc.

czytaj więcej |
 

Szanowni Państwo, W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje, że wszelkie czynności urzędowe dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o...

czytaj więcej |

AKTUALNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna ogólna dla petentów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się petentów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dwikozach danych osobowych petentów jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach. Adres: ul. Spółdzielcza 15, 27- 620 Dwikozy , tel. (15) 83 11 816.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Kamil Krasoń e- mail: iod@dwikozy.gmina.pl

3. Dane osobowe petentów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Ośrodek Pomocy Społecznej ustawowych zadań publicznych, określonych min. : Ustawa
z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r poz 1257 z późń zmn), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r poz 1952 z późń zmn) Ustawa z dnia 7 września 2-017 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jedn Dz.U. z 2018 r poz 554 z późń zmn) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem (Dz. U. z 2016 r poz 1860) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tekst jedn z 2017 r poz 1851 z późń zmianami, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie ( tekst jedn Dz.U. z 2015 poz 1390) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. 2017 r poz 697 ze zmianami), ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jed. Dz.U. 2017 poz. 1938 z późń zmn),

4. Pozyskane od petentów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Petenci Ośrodka Pomocy Społecznej mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Petenci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


Dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
tel. (15) 831-14-71

      (15) 831-18-16

e- mail: ops@dwikozy.gmina.pl

Kierownik OPS

Joanna Sekulska nr wew. 55Sortuj:

2019-08-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że: Interesanci w sprawach: świadczeń rodzinnych; świadczeń z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawczego; świadczenia „dobry...

czytaj więcej |

2019-06-14

Informacja dotycząca wniosków o ustalenie prawa do świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy...

czytaj więcej |

2019-01-28

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego.      I. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2)...

czytaj więcej |

2018-12-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że na stronie BIP OPS w Dwikozach zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze partnera spoza...

czytaj więcej |

2018-06-19

Informacja dotycząca wniosków o ustalenie prawa do świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy...

czytaj więcej |

2017-08-02

Informacja dotycząca wniosków o ustalenie prawa do świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 Ośrodek Pomocy...

czytaj więcej |

2017-03-17

Polski Czerwony Krzyż informuje, że osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać...

czytaj więcej |

2017-02-27

Parafialny Zespół Caritas informuje, że osoby zakwalifikowane przez OPS w Dwikozach do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać produkty w...

czytaj więcej |

2017-01-16

Polski Czerwony Krzyż informuje, że osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać...

czytaj więcej |

2017-01-10

Parafialny Zespół Caritas informuje, że osoby zakwalifikowane przez OPS w Dwikozach do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać produkty w...

czytaj więcej |

WYSZUKIWARKA

KONTAKT


Urząd Gminy w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

tel: (15) 831 14 71 

GODZINY PRZYJĘĆ


Urząd czynny od pon do pt 

od godz. 7:00 do 15:00 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

czwartek od 9:00 do 14:00 

Radca Prawny środa 

od godz. 10:30 

KALENDARZ WYDARZEŃ

MAPA

INFORMATOR

POGODA

,
pogoda

temperatura -2°C

Delikatna mgła

wiatr 7 km/h

GALERIA