Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego.

    

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6)praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej;

7) udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy związanej z posiadanym wykształceniem oraz w instytucjach / organizacjach powiązanych / pokrewnych z systemem pomocy społecznej;

8)wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508, ze zm.), tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków, tj.: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej:

- osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.

- osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

- osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

- osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

- osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

- osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

9)bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows);

8) znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz.1769 ze zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096, ze zm..); ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390, ze zm.).

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole;

2) zaangażowanie;

3) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

4) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5) odporność na sytuacje stresowe;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

3) prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej;

4) praca socjalna ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi;

5) udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.

6) obsługa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w zakresie w/w stanowiska pracy,

7) realizowanie innych zadań należących do kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa.

IV. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1 do ogłoszenia,

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

6) opinie / zaświadczenia o okresach zatrudnienia,

6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych– załącznik nr 2 do ogłoszenia;

9) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – załącznik nr 3 do ogłoszenia;

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym w/w stanowisku.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, w terminie do dnia 06.02.2019 r. do godziny 09:00

I etap naboru (część formalna) zostanie przeprowadzony w dniu 06.02.2019 r. o godz. 10:00 a następnie o godz. 10:30 zostanie przeprowadzony II etap naboru (rozmowa kwalifikacyjna)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3