KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W DWIKOZACH


1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

z siedzibą w Dwikozach, przy ul. Spółdzielczej 15, 27-620 Dwikozy.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Krasoń Kamil

tel.: (15) 831 18 14

e-mail: zgkdwikozy@interia.eu

adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna

a) Realizacja umowy zawartej ze spółką-art. 6 ust.1 lit. b RODO;

b) Podjęcie na żądanie osoby działań przed zawarciem umowy ze spółką – art. 6 ust.1 lit. b RODO;

c) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na spółce w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków- art. 6 ust.1 lit. c RODO;

d) Wykonywanie zadań własnych spółki realizowanych w interesie publicznym związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

e) Dochodzenie należności -art. 6 ust.1 lit. f RODO;

f) Statystycznych i sprawozdawczych art. 6 ust.1 lit. f RODO;

g) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

Podstawy prawne przetwarzania:

ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 z poźń. zm), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy, inne przepisy prawa, zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

- Urząd Gminy Dwikozy,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz ZGK,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz ZGK usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów spółki.

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania nieprawidłowych danych,

- żądania usunięcia danych,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie - dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody.

9. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych

W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. brak możliwości zawarcia umowy.Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

tel. (15) 831-18-14

e-mail : zgkdwikozy@interia.eu

http://zgk.dwikozy.gmina.pl/

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat:

77 9429 0004 2001 0030 1006 0001

BS Sandomierz oddział Dwikozy

ul. Spółdzielcza 3A, 27-620 DwikozyPrezes Zarządu

 mgr inż. Sebastian Marzec wew. 40WYKAZ SŁUŻBOWYCH TELEFONÓW

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.w Dwikozach

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

  • Szklennik Arkadiusz – kierownik d.s. wodociągów i kanalizacji - 500 062 658
  • Marzec Dariusz - 500 062 659
  • Kubala Mirosław - 519 693 641
  • Wieczorek Wiesław - 505 330 758
  • Oczyszczalnia ścieków Dwikozy - 505 330 783 ( całodobowo )
  • Biuro ZGK Sp. z o.o.- (15) 8311814 ( od poniedziałku do piątku) w godz. 07 00- 15 00

DZIAŁ TRANSPORTU  I UTRZYMANIA DRÓG

  • Ożóg Artur - 505 164 014
  • Polak Antoni - 500 348 786
  • Ferens Andrzej - 500 348 787