Wspieranie sportu na terenie Gminy Dwikozy odbywa się poprzez udzielanie dotacji z budżetu Gminy Dwikozy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Dwikozy, które wyłaniane są w otwartym konkursie ofert ogłaszanym corocznie przez Wójta Gminy Dwikozy na realizację n/w zadań :

  • szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży.
  • organizacja zawodów sportowych wraz z niezbędnymi kosztami użytkowania obiektów sportowych w części przeznaczonej na działalność statutową.
  • organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Dwikozy.
  • organizacja turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych.
  • prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w grupach wiekowych seniorów i juniorów

Oferty mogą składać wszystkie organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1118/

Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr XXIX /172/06 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dwikozy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Ogłoszenia o wyborze podmiotu realizującego zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Dwikozy w danym roku są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dwikozy oraz stronie internetowej Gminy Dwikozy.