I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że VII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się

w dniu 17 maja 2019 r. /tj. piątek/ o godzinie 12-tej

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów, ich zadań i odpowiedzialności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.
 13. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dwikozy.
 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.


PROJEKTY UCHWAŁ


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz