I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XI sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się
w dniu 11 września
2019 r. /tj. środa/ o godzinie 12-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie XI sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja z posiedzenia Komisji Planowania Finansów i Budżetu Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sandomierskiego.
  8. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
  9. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz