I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. /tj. czwartek / o godzinie 11-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


 1. Otwarcie XII sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Winiarach o pow. 0,0045 ha nr ewid. 73/5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2018/2019 na terenie Gminy Dwikozy.
 13. Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 rok.
 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz