I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 7 Listopada 2019 r. /tj. czwartek /
o
godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Dwikozach.Porządek obrad:

  1. Otwarcie XIII nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacje z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Planowania Finansów i Budżetu Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029.
  7. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
  8. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz