I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XIV sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. /tj. środa / o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „ Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dwikozy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Gierlachowie o pow. 0,0157 ha nr ewid. 143/8.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 19. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 20. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz