I N F O R M A C J A
Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XLI sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. /tj. piątek/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Gminy w Dwikozach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy w Dwikozach i pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do składania oświadczeń.
 9. Informacja o stanie zadań oświatowych gminy Dwikozy za rok szkolny 2017/2018.
 10. Sprawy różne i zapytania radnych.
 11. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kozieł