I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XVI sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. /tj. czwartek / o godzinie
12-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dwikozy na rok szkolny 2019/2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajecie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Dwikozy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dwikozy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dwikozy.
 16. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 17. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz