I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XX sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. /tj. piątek/ o godzinie
11-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XX sesji, złożenie ślubowania i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy w Dwikozach i pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do składania oświadczeń.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dwikozach i zmiany Uchwały Nr I/2/2018 Rady Gminy w Dwikozach z 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Dwikozach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy w Dwikozach.
 13. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 14. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz